Szanowny Pacjencie,
w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

1. Informacja ogólne
Stomatologia Rodzinna Gracjana Zarembo (zwana dalej Stomatologia Rodzinna) przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Pacjentów. Stomatologia Rodzinna z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Stomatologia Rodzinna zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Stomatologia Rodzinna sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Stomatologia Rodzinna. Akceptacja
Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Stomatologia Rodzinna pacjent powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

2. Administrator
Administratorem danych podawanych w formularzu kontaktowym („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest:
Stomatologia Rodzinna Gracjana Zarembo
ul. Dębogórska 84/D,
84-230 Rumia
Tel. 517 350 784
e-mail: gracjana@stomatologiarumia.pl

Gabinet zarejestrowany jest w CEIDG i Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
RPWDL000000152111
NIP 8411695516
REGON 221775320

3. Gromadzone Dane
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwę (firma), NIP, PESEL, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji pacjenta, wypełnianiu formularza kontaktowego, karty pacjenta, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ korzystacie Państwo z usług medycznych, mogących wpłynąć na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy również Państwa dane wrażliwe: informacje dotyczące Państwa zdrowia lub informacje dotyczące przepisanych Państwu leków, wyrobów medycznych, zabiegów – nazwa, postać, dawka, ilość, czas trwania, danych z analizy składu ciała oraz podmiotów kierujących i lekarzy pod, których opieką Państwo są.

4. Cele przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą w celu:

 • Świadczenia usług medycznych i realizacji umów – przez okres prowadzenia usług na rzecz Pacjenta, aż do
  momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych;
 • Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających
  z przepisów prawa i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
  którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży
  produktu za pośrednictwem Stomatologia Rodzinna, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
 • Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9
  ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 • Kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z działaniami rejestracyjnymi, poprzez dostępne
  kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Stomatologia Rodzinna
  przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych;
 • Zapewnienia obsługi usług płatniczych i rachunkowych;

 

5. Podstawa przetwarzania danych
Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub obsługi pacjenta oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zabiegów na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

6. Prawa Pacjenta
1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub podczas realizacji usług uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie rejestracji uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Pacjenta na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość realizacji przez niego usług;

2. Pacjent ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Pacjentowi możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Pacjentowi możliwość usunięcia danych ze danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Pacjent nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Pacjenta;

3. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

4. Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

5. Pacjent ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii zrealizowanych usług);

6. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia systemu rejestracji i obsługi pacjenta Stomatologia Rodzinna, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem;

8. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu korzystania z formularza kontaktowego;9. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z rejestracją pod adresem gracjana@stomatologiarumia.pl tel.: 517 350 784. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zabezpieczenie danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.